China has 34 provincial-level administrative units: 23 provinces, 4 municipalities (Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing), 5 autonomous regions (Guangxi, Inner Mongolia, Tibet, Ningxia, Xinjiang) and 2 special administrative regions (Hong Kong, Macau). what is the largest province in china? what is the biggest province in china? Qinghai(1,616 mi²) is the...